Usluge

Usluge

Ručno elektrolučno zavarivanje
Postupak spajanja metala topljenjem obložene elektrode i dijela osnovnog metala u električnom luku koji se uspostavlja i održava između radnog komada (osnovnog metala) i elektrode.

MIG-MAG zavarivanje
Postupak spajanja metala topljenjem i očvršćavanjem dijela osnovnog metala i dodatnog metala (elektrodna žica) pri čemu se za zaštitu rastopljenog metala koriste inertni i aktivni gasovi, ili njihove mješavine.

TIG zavarivanje
Elektrolučno zavarivanje netopljivom elektrodom u zaštiti gasa je postupak spajanja metala topljenjem i očvršćavanjem dijela osnovnog metala i dodatnog metala.